Vedtægter

Vedtægter

 for

Nors BK’s Venner

 

§ 1             Navn og hjemsted
Foreningens navn er Nors BK’s Venner.

Foreningen har hjemsted i Thisted Kommune.

§ 2             Formål
Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at fremme kammeratskabet i mellem foreningens medlemmer, og tilvejebringe økonomiske midler til Nors BK. Herved er det opfattelsen, at foreningen støtter, og medvirker til at aflaste de frivillige ledere i Nors BK.

§ 3             Medlemmer
Som medlem kan optages enhver, ikke yngre end 18 år, der anmoder om medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens formål.

Medlemskontingentet er kr. 500,- pr. person pr. år, og 750,- for ægtepar pr. år.

Medlemskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Indmeldelse kan ske ved indbetaling af medlemskontingent til foreningens konto i Sparekassen Thy.

Som medlem af foreningen opnås automatisk også medlemskab i Nors BK.

Foreningens vedtægter er tilgængelige på Nors BK’s hjemmeside.

Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved at undlade at betale medlemskontingentet.

§ 4             Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

§ 5             Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i forbindelse med foreningens aktivitets/festaften, som placeres i starten af april måned hvert år.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Alle medlemmer har stemme- og taleret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. foreningens opløsning henvises til §9.

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Evt. indkomne forslag offentliggøres ved opslag på Nors BK’s hjemmeside sammen med dagsorden og det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen.

En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Dirigenten, der ikke må være medlem af bestyrelsen, vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent

  1. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  2. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  3. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af revisor jf. §8
  7. Eventuelt

§ 6             Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 7             Bestyrelsen
Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 1 medlem, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og der skal føres referat over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen skal tilse, at referater og øvrige dokumenter, der vedrører foreningen, arkiveres på forsvarlig vis.

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 8             Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal senest den 15. februar afgive regnskab og dokumentation for det forudgående år og status pr. 31. december til revisor.

Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift.

På den ordinære generalforsamling vælges revisor.

Revisor skal hvert år inden d. 1. marts gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede. 

§ 9             Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning sker ved, at foreningen har de facto mindre end 30 medlemmer.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan i øvrigt kun ske ved en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning tilfalder eventuel formue Nors BK.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling, den

 

Nors, den

(Bestyrelsens underskrifter)

 

Der er lukket for kommentarer.